Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

 

Ενεργειακή κατάταξη

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι ένα έγγραφο που αποτυπώνει και δηλώνει την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων ή τμημάτων αυτών. Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εκδίδεται αποκλειστικά από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι μηχανικοί από το υπουργείο. Για να εκδοθεί το Ενεργειακό Πιστοποιητικό θα γίνει οπωσδήποτε μια αυτοψία του χώρου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και μετρήσεις.   Η έκδοση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού του κτηρίου σας, σημαίνει την κατάταξη αυτού σε μια από τις ενεργειακές κατηγορίες που έχει καθορίσει το Υ.ΠΕΚ.Α., ενώ ταυτόχρονα θα περιλαμβάνει και συστάσεις του επιθεωρητή (μη δεσμευτικές) για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με τελικό σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας.

 

Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, απαιτείται για όλα τα κτήρια ανεξαρτήτως εμβαδού και χρήσης, όταν συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Υφιστάμενα κτήρια:

 • Την πώληση ή την μίσθωση κάθε κτηρίου μεγαλύτερου των 50 m², σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010.
 • Την περίπτωση που ενταχθείτε στο πρόγραμμα "Εξοικονομώ κατ'Οίκον", ανεξάρτητα από την έκταση του κτηρίου.
 • Τη μίσθωση επαγγελματικών χώρων, όπως γραφεία, ιατρεία, καταστήματα, εστιατόρια κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης χρειάζεται πλέον να καταθέσει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του ακινήτου στο σύστημα taxisnet από όπου και θα επικυρωθεί η σύμβαση. Και σε αυτή την περίπτωση βέβαια συναντάμε κάποιες εξαιρέσεις όπου το ενεργειακό πιστοποιητικό δεν είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα σε φούρνους, χώρους στάθμευσης, καθαριστήρια, συνεργεία αυτοκινήτων κτλ.

 

Το ΠΕΑ είναι ένα πιστοποιητικό που μετρά την ενεργειακή κατανάλωση της ιδιοκτησίας. Δηλαδή την δαπάνη για θέρμανση, κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε σχέση με τις απώλειες που παρουσιάζει η κατασκευή ίσως λόγω παλαιότητας ή λόγω των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Ανάλογο πιστοποιητικό υπάρχει πλέον σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που τις κατατάσσει σε σχέση με την ενέργεια που δαπανούν για να δουλέψουν. 

Θα έχετε λοιπόν παρατηρήσει ότι οι τιμές των ηλεκτρικών συσκευών κυμαίνεται ανάλογα με την ενεργειακή τους κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει (Α+, Α++, Α+++), τόσο πιο ακριβή είναι.

Το ίδιο συμβαίνει και με τις κατοικίες. Όσες κατατάσσονται σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία, αποκτούν μεγαλύτερη μεταπωλητική αξία. Επίσης, και προτιμούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν κατοικία με μικρότερη κατανάλωση 

 διότι ο εκάστοτε ένοικος θα προτιμά να αγοράσει μία ιδιοκτησία για την οποία θα δαπάνα λιγότερα χρήματα για θέρμανση, κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Η διάρκεια του πιστοποιητικού είναι 10 χρόνια, όπως αυτή έχει οριστεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) με το προεδρικό διάταγμα 100/2010. Σε αυτό το διάστημα το ενεργειακό πιστοποιητικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές κριθεί απαραίτητο για την ενοικίαση ή πώληση του ακινήτου. Η μόνη περίπτωση που ενδέχεται να εκδοθεί νέο ενεργειακό πιστοποιητικό είναι εάν ο ιδιοκτήτης προχωρήσει σε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, οπότε με το νέο έντυπο θα αποτυπώνεται η ενεργειακή αναβάθμιση.

Η διαδικασία της Ενεργειακής Επιθεώρησης συνίσταται από τα εξής επιμέρους στάδια:

 • Συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο, έπειτα από συνεννόηση.
 • Αυτοψία – επί τόπου συλλογή στοιχείων – Φωτογράφηση.
 • Επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση πιστοποιημένου λογισμικού.

 

 

Έκδοση ΠΕΑ.

Κατασκευή μετά το 1983 Κατασκευή πριν το 1983
 • Αν η κατοικία για την οποία θέλετε να εκδώσετε Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει οικοδομική άδεια μετά το 1983, θα χρειαστείτε τα ακόλουθα:
 • Άδεια Οικοδομής
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες της μελέτης)
 • Πίνακας Κατανομής Δαπανών
 • Ένας λογαριασμός ΔΕΗ
 • Αριθμός Κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Α.Φ.Μ., Τηλέφωνο).
 • Το συμβόλαιο του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημι-υπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)
 • Στέλεχος Οικοδομικής Αδείας (προαιρετικό)
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί και θα εκδοθεί το Ενεργειακο Πιστοποιητικο
 • Τοπογραφικό
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτίρια κατασκευής μετά το ’80 – εάν υπάρχει χρειάζονται οι δέκα πρώτες σελίδες της μελέτης)
 • Λογαριασμός της ΔΕΗ
 • Αριθμός κτηματολογίου
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης π.χ. λέβητα (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ., Διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Τηλέφωνο)
 • Το Συμβόλαιο του ακινήτου
 • Αντίγραφο δήλωσης Αυθαιρέτου ή Ημι-υπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

 

  

Καταστήματα ή γραφεία
 • Μελέτες και σχέδια Ηλεκτρομηχανολογικών (Θέρμανσης, κλιματισμού, κλπ.)
 • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
 • Ισχύς κλιματιστικών